De plicht van kinderen in de Islam

Bismilllaahir-Rahmaanir-Raheem, “In de naam van God, de Barmhartige, de Barmhartige.”

“Welvaart en kinderen zijn een sieraad van het leven van deze wereld. Maar goede oprechte daden in het Aangezicht van jullie Heer zijn beter wat betreft de beloning en wat betreft hoop.” – [Qur’an – Surah Al-Kahf, # 18 vers 46]

In de Islam wordt het gezin gezien als de kern van de gemeenschap (Ummah). Men begrijpt dus dat de verhouding tussen ouders en kinderen sterk moeten zijn om de Ummah intact te houden. Een lezer van de Koran zal zeker hebben opgemerkt dat er verzen zijn die zowel spreken over de verantwoordelijkheid van de ouders en deze van de kinderen.

 De meeste moslimouders houden enorm veel van hun kinderen, maar dit betekent niet dat kinderen deze liefde altijd teruggeven.

“Jullie welvaart en jullie kinderen zijn slechts beproevingen, terwijl bij Allah een grote beloning is. (Paradijs). ” – [Surah At-Taghabun – # 64 Vers 15].

Inderdaad, de opvoeding van kinderen wordt in de Islam als een ‘beproeving’ genoemd. Bij een aantal gelegenheden benadrukt de Koran hoe de opvoeding van kinderen een proces voor moslims kan zijn.

Door de invloed van het Westen zien we via tv-programma’s, tijdschriften, de muziekindustrie en het onderwijs op openbare scholen een toenemend gebrek aan respect voor kinderen jegens hun ouders. Dit fenomeen heeft zich niet alleen in het Westen verspreid, maar het Westen heeft het ook naar andere delen van de wereld geëxporteerd, waaronder de islamitische landen.

Ik zou hier willen opsommen wat volgens de islam voor kinderen tegenover ouders verplicht is. De gevestigde orde dat ouders voor hun kinderen zorgen en hen voorzien van emotionele en materiële voorzieningen, wordt door de meerderheid van de ouders niet in twijfel getrokken, maar omgekeerd dat kinderen respect voor hun ouders moeten tonen en dankbaar moeten zijn voor de goede zorg die ze ontvangen hebben lijkt niet vanzelfsprekend bij jongeren. Het lijk alsof bij sommigen ze hun mond gaan scheuren als ze dankjewel moeten zeggen.

In een islamitisch gezin moet wederzijds respect en zorg voorop staan. Ouders en kinderen in de islam zijn verbonden door wederzijdse verplichtingen en onderlinge afspraken. Allah zegt : “… Geen enkele moeder mag worden geschaad door haar kind, en geen vader door zijn kind …” [Koran Surah Baqarah, # 2: vers 233]

De Koran heeft het kind verplicht gesteld zijn ouders met alle goedheid en gratie te behandelen. Elke moslim moet zijn ouders [moslim en niet-moslim] hun hele leven goedheid en barmhartigheid betonen.

Is daar een uitzondering op? Ja, als de ouders hun kinderen vragen iets met Allah te associëren [andere goden] en zonden te begaan, mogen de kinderen hun ouders niet gehoorzamen. In alle gevallen moeten de kinderen hun ouders liefde en dankbaarheid tonen. Ze moeten altijd vriendelijk en respectvol met ze praten. Ze moeten hun best doen om ze gelukkig te maken, op voorwaarde dat ze Allah niet ongehoorzaam zijn.

Allah zegt: “Maar als zij (beiden) erop aandringen dat jij iets aan Mij [Allah] toekent waarvan je geen kennis hebben, gehoorzaam hen dan niet, maar behandel hen vriendelijk in de wereld en volg het Pad van degene die zich in berouw en gehoorzaamheid tot Mij keert. Tot Mij zal dan jullie terugkeer zijn en Ik zal jullie dan vertellen wat jullie gedaan hebben.” [Koran Surah Luqman, # 31: vers 15]

De moslim moet de status van de ouder erkennen en zijn plichten jegens hen kennen. De status van ouders in de islam is een status die voorheen onbekend was bij andere gemeeschappen. Allah heeft respect voor de ouders slechts één stap onder het geloof in Allah en de ware aanbidding van Hem geplaatst. Om maar te zeggen hoe belangrijk het is respect voor zijn ouders te hebben.

Allah zegt (wat betekent): “En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan alleen Hem aanbidden, en dat jullie plichtsgetrouw (en gehoorzaam) zullen zijn aan jullie ouders. En als één van hen of beiden in jouw aanwezigheid een hoge ouderdom bereiken, zeg dan nooit een oneerbiedig woord tegen hen (en vooral niet als zij in nood zijn aan jouw hulp, verzorging of ondersteuning). En snauw hen niet af (door jouw stem tegen hen te verheffen), maar spreek hen aan met respectvolle woorden. En wees zachtmoedig “voor beiden, en nederig en liefdevol en zeg: “Onze Heer! Geef hen Uw Genade, want zij hebben mij opgevoed toen ik klein was.” “[Koran Surah Al-Isra, # 17: vers 23, 24]

De Profeet plaatste vriendelijkheid en respect voor ouders vlak na het gebed dat op tijd werd gezegd, en het gebed is de basis van de islam.

“Abdullaah Ibn Mas’ood zei:” Ik vroeg de Profeet welke daad het meest geliefd is bij Allah? Hij zei: “Gebed op tijd aangeboden.” Ik vroeg hem: “Wat dan? Hij zei:” Vriendelijkheid en respect voor ouders. “…” [Al-Bukhari en Muslim]

Kinderen moeten beseffen dat hun geluk in deze wereld en in de toekomst afhangt van de tevredenheid van hun ouders met hen.

Allah benadrukt het feit dat in het plezier van ouders het plezier van Allah is als iemand het wil bereiken, en dat in het geluk van ouders het geluk van Allah is. Met andere woorden, als iemand het plezier en geluk van Allah wil zoeken, dan moeten ze onmiddellijk naar hun relatie met hun ouders kijken, want Allah kan nooit gelukkig of tevreden zijn met een moslim tenzij de ouders de eerste zijn. Dit is waarom we het beroemde incident zien van een grote metgezel van de Profeet (ﷺ) die dit hele concept van goed gedrag aan ouders verheldert.

Ten tijde van de Profeet (ﷺ) was er een jonge man genaamd Alqamah. Hij was zeer ijverig in het gehoorzamen van Allah door deel te nemen aan gebed, vasten en liefdadigheid te besteden. Vervolgens werd hij ziek en werd zijn ziekte ernstig. Zijn vrouw ging naar de Profeet en zei: “Mijn man, Alqamah, ligt op zijn sterfbed. Daarom kwam ik u, Boodschapper van Allah (ﷺ), vertellen over zijn toestand.” De Profeet (toen) stuurde Ammar of Suhaib en Bilal, en vertelde hen om naar hem (Alqamah) te gaan en hem de Shahadah te laten herhalen. Daarop gingen ze naar hem toe en vonden hem in de doodsstrijd. Ze vroegen hem om “La illaha illa Allah” te zeggen, maar zijn tong kon het niet uitspreken. Toen kwamen ze en vertelden de Boodschapper van Allah dat hij de Shahadah niet kon herhalen.

De Profeet vroeg: ‘Zijn een van zijn ouders nog in leven?’ Er werd hem verteld: “Boodschapper van Allah, zijn moeder wel, maar ze is heel oud.” De Profeet stuurde haar een bericht dat als het haar uitkwam (dat wil zeggen dat ze naar buiten kon gaan), ze naar hem toe moest komen; anders zou ze in haar huis blijven en zou de Profeet naar haar toe komen.

De boodschapper van de Profeet kwam naar haar toe en informeerde haar over de boodschap van de Profeet. Ze zei: ‘Moge mijn leven een losprijs voor hem zijn, het is mij een genoegen om naar hem toe te gaan!’ Ze stond toen op, steunend op haar wandelstok, kwam naar de Profeet en begroette hem. De Profeet begroette haar en zei tegen haar: “Umm Alqamah, vertel me de waarheid, want anders zal Allah de Allerhoogste de waarheid aan mij onthullen! Wat is de situatie met betrekking tot je zoon, Alqamah?” Ze antwoordde: “Boodschapper van Allah, hij bidt veel, vast veel en besteedt veel geld aan liefdadigheid.” De Profeet zei: “En hoe zit het met jezelf?” Ze zei: “Boodschapper van Allah, ik ben boos op hem.” Hij zei: “Waarom?” Ze antwoordde: “Boodschapper van Allah, hij heeft zijn vrouw verkozen boven mij en is ongehoorzaam geweest.” Toen zei de Boodschapper van Allah: “Umm Alqamah, uw woede heeft zeker verhinderd dat Alqamah’s tong de Shahadah uitsprak.”

Vervolgens wendde hij zich tot Bilal en zei: ‘Bilal, ga naar buiten en haal een hoeveelheid brandhout op.’ Ze zei: “Boodschapper van Allah, wat ben je van plan te doen?” Hij antwoordde: ‘Ik zal hem voor je ogen verbranden.’ Ze zei: “Boodschapper van Allah, hij is mijn zoon! Mijn hart kan het niet verdragen dat je hem voor me verbrandt!” Hij zei: “Umm Alqamah, Allah’s straf is zwaarder en duurzamer! Daarom, als je wilt dat Allah hem vergeeft, verzoen je met hem. Door degene in Wiens Hand is mijn ziel, het gebed en vasten en besteden aan liefdadigheid (wat hij heeft gedaan) heeft geen nut voor Alqamah zolang je boos op hem bent! Vervolgens zei ze: “Boodschapper van Allah (ﷺ), ik roep Allah de allerhoogste en zijn engelen en de aanwezige moslims op om mijn getuigen te zijn dat Ik ben tevreden met mijn zoon Alqamah. “Allah’s Boodschapper zei:” Bilal, ga naar hem toe en kijk of hij nu in staat is om te zeggen, “La illaha illa Allah” of niet. Het kan zijn dat Umm Alqamah iets ter wille van mij zegt dat niet in haar hart zit. “

Daarop ging Bilal, en terwijl hij de deur binnenkwam, hoorde hij Alqamah zeggen: “La illaha illa Allah.” (Betreffende dit), merkte Bilal op: “Het is zeker waar dat terwijl de moeder van Alqamah boos op hem was, zijn tong vastgebonden was, en nu ze tevreden met hem is, wordt zijn tong bevrijd.” Alqamah stierf dezelfde dag. De Profeet (ﷺ) kwam naar hem toe en gaf het bevel voor zijn wassen en omhullen, en bad toen het begrafenisgebed voor hem en begroef hem. Hij stond toen aan de zijkant van zijn graf en zei: “Jij gezelschap van Muhajireen en Helpers, als iemand zijn vrouw verkiest boven zijn moeder, Allah en zijn engelen en alle mensen vervloeken hem! Allah accepteert zijn uitgaven niet (in liefdadigheid) en zijn oprechtheid tenzij hij berouw toont jegens Allah, de Glorieuze en Majestueuze, en zich met haar verzoent en haar plezier behaalt, omdat Allah’s plezier in haar plezier bestaat en Allah’s woede in haar woede. “

Daarom schetst dit incident duidelijk dat het plezier en geluk van ouders van cruciaal belang zijn voor een succesvol leven in deze wereld en in het Hiernamaals, en ook een vreedzame dood op de juiste islamitische manier. Dat is waarom de Profeet (ﷺ) ons in een hadith vertelde dat het verbreken van de banden met zijn ouders een van de grootste zonden is, die Allah nooit zal vergeven tenzij de ouder zelf eerst vergeeft, zoals werd benadrukt door het incident van Alqamah dat eens zijn moeder hem vergaf, eveneens Allah hem vergaf.

Zo zien we in het bovenstaande vers dat Allah kinderen verbiedt om de band met hun ouders te verbreken als ze ouder worden, omdat ze ons dan het meest nodig hebben. Ook verslaat het vers een besef bij kinderen, dat naarmate ouders ouder worden, ze sneller chagrijnig en geïrriteerd raken en ook vaker hun geduld verliezen. 

Soms zeggen onwetende mensen dat vrouwen in de islam vernederd worden en als niets worden gezien. Maar niets is minder waar. In de islam heeft de moeder een speciale status in het gezin.

De kinderen moeten vriendelijker en dankbaarder zijn voor hun moeders omdat ze meer moeite hebben gedaan met hun opvoeding. Daarom benadrukte de Profeet Mohammed (ﷺ) dat het de moeder is die de eerste aanspraak heeft op de zorg en aandacht van het kind.

Een metgezel vroeg de Profeet (ﷺ) eens aan wie hij meer vriendelijkheid moest betonen. De Profeet antwoordde: ‘Je moeder.’ Hij vroeg wie er daarna kwam en de Profeet antwoordde opnieuw: ‘Je moeder.’ Hij vroeg de Profeet nogmaals wie er daarna komt. De Profeet antwoordde: ‘Je moeder.’ Toen de metgezel voor de vierde keer vroeg, antwoordde de Profeet pas daarna: ‘Je vader.’

Het is ook de plicht van het kind om voor zijn ouders te zorgen als het daartoe in staat is. De Koran vat het geheel samen in een concept genaamd Ihsaan, dat aangeeft wat juist, goed en mooi is (dwz toon vriendelijkheid, mededogen, dankbaarheid, eerbied en respect, bid voor hen en ondersteun hen financieel wanneer ze nodig hebben.)

Naarmate ouders ouder worden, neemt ook hun energie af. Het is dus de plicht van kinderen om hun ouders te helpen bij elk huishoudelijk karweitje waarin ze kunnen helpen. Zonen kunnen helpen bij het tillen van zware dingen, het schoonmaken van huis, het regelen van dingen enz. Dochters kunnen helpen bij het huishouden van moeder – koken, wassen, schoonmaken, eten serveren. Bij goede kinderen zou dergelijke hulp automatisch moeten komen, niet wanneer daarom wordt gevraagd. Telkens wanneer u uw moeder of vader iets ziet doen, steekt u hem / haar een helpende hand toe zonder te vragen. Dit is wat de islam van kinderen verwacht.

Ik zou willen verwijzen naar het vers dat de betekenis van gehoorzaamheid en dankbaarheid aan ouders laat zien: Allah zegt: “En Wij hebben de mens verplicht om (goed en plichtsgetrouw) voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid en het zogen van hem duurde twee jaren. Dank Mij en jullie ouders, en bij Mij is de uiteindelijke bestemming. ” [Koran Surah Luqman # 31: vers 14]

En wat als je ouders hebt met veel gebreken? In plaats van tekenen van ongenoegen te tonen, moeten de kinderen voor hen bidden, zoals Allah ons leert in het vers (wat betekent): “En wees zachtmoedig “voor beiden, en nederig en liefdevol en zeg [bidt voor hen]: “Onze Heer! Geef hen Uw Genade, want zij hebben mij opgevoed toen ik klein was.” [Koran Surah Al-Isra, # 17: vers 24] We moeten voor hen blijven bidden, zelfs nadat ze zijn gestorven. Zo’n gebed zal worden beschouwd als een voortdurende naastenliefde, zoals de Profeet (ﷺ) ons vertelde.

De kinderen moeten ervoor zorgen dat ze niet reageren als hun ouders hen corrigeren. Als ze iets zeggen of doen dat de kinderen niet leuk vinden of niet goedkeuren, dan moeten ze geduld en tolerantie tonen in plaats van hun woede te luchten. De kinderen moeten nauwgezet proberen hun ouders te gehoorzamen, aangezien de Profeet (ﷺ) ongehoorzaamheid als een van de ernstige zonden beschouwde.

De Profeet (ﷺ) zei: “Hij behoort niet tot ons die geen medelijden heeft met jonge kinderen, noch de ouderen eert” (Al-Tirmidhi).

Overgeleverd door Abu Hurayrah: Allah’s Booschapper Muhammed (ﷺ) zei: Laat hem vernederd worden tot stof; laat hem vernederd worden tot stof. Er werd gezegd: Allah’s Boodschapper, wie is hij? Hij zei: Hij die een van zijn ouders ziet tijdens hun oude dag of hij ziet ze allebei, maar hij gaat het Paradijs niet binnen.” (Sahih moslim). Dat wil zeggen hij ziet de behoeften van zijn ouders in hun ouderdom, maar hij negeert deze. Dit kind zal het Paradijs niet binnengaan.

Verteld door Abdullah ibn Umar: Allah’s Boodschapper (ﷺ) zei: “De beste daad van goedheid van een zoon is om de dierbaren van zijn vader vriendelijk te behandelen.” (Sahih Moslim boek 45 nr 2552).

Conclusie: In de islam wordt van kinderen verwacht dat ze hun ouders gehoorzamen en respecteren, want welk kind wil niet dat zijn eigen kinderen hem later respecteren en gehoorzamen? Dit is ook een noodzaak om de orde in het gezin en in de gemeenschap te handhaven. Ongehoorzaamheid, grof gedrag, ondankbaarheid en een zelfzuchtige houding jegens ouders hebben nooit tot evenwichtige, volwassenen geleid.

Ik zou willen afsluiten met de woorden uit het evangelie: „Laat u niet misleiden: God laat niet met zich spotten. Wat iemand ook zaait, dit zal hij ook oogsten. ”[Galaten hoofdstuk 6, vers 7]

Als je je slecht gedraagt met je ouders, zul je ook alleen problemen in je latere leven oogsten en Allah is streng tegenover de overtreders.

En Allah weet beter

Valenciennes (Frankrijk) 8 Ramadan 1441 H

Voetnoten:

1.ﷺ = vrede en zegeningen zijn op hem. Het is een gewoonte voor moslims om elke keer dat ze zeggen de naam van de Profeet Mohammed eervolle zegeningen te geven om hem zegen en vrede te sturen. (′ Alayhiṣ-Ṣalātu was-Salām)


[1] Contact: Beit.Yusef@outlook.com

Delen is lonend: De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: [“Iemand die naar iets goeds leidt, heeft een beloning die vergelijkbaar is met die van zijn doener” – Sahieh Muslim 4665] & [‘Voorwaar, Allah, Zijn engelen, de bewoners van de hemelen en de aarde – zelfs de mier in zijn hol, zelfs de vis – zendt zegeningen uit over degene die de mensen leert goed te doen. “- Sunan al-Tirmidhī 2685}

1 Comment

Reacties zijn gesloten.